آدرس

کاشان، میدان جهاد، بلوار مادر، خیابان کلیم کاشانی، جنب رستوران فرهنگیان کاشان

روزهای غیرتعطیل از ساعت ۸ الی ۱۴
روز معلم گرامی باد
گفتگوها

روز معلم گرامی باد

وقتی به معلم بی توجه شدیم چه اتفاقی می افتد ؟

مقاوم سازی مدارس کاشان
گزارش ها

مقاوم سازی مدارس کاشان

خیّران کاشانی برای زلزله‌زدگان مسجد می‌سازند
گزارش ها

خیّران کاشانی برای زلزله‌زدگان مسجد می‌سازند

محمد کتابچی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در کاشان اظهار داشت: علاوه بر ساخت واحد مسکونی برای زلزله‌زدگان یکی از نیازهای اساسی آنان به مسجد به عنوان محلی برای عبادت و تجمع فعالیت‌های مذهبی و فرهنگی است.

ساخت بیش از 100 مدرسه  توسط مدرسه سازان کاشان
گفتگوها

ساخت بیش از 100 مدرسه توسط مدرسه سازان کاشان

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﺧﯿّﺮان ﻣﺪرسه ﺳﺎز ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ﮐﺎﺷﺎن از اﺣﺪاث 108 ﺑﺎب ﻣﺪرسه طﯽ 21 ﺳﺎل ﮔﺬشته ﺗﻮﺳﻂ ﺧﯿّﺮان اﯾﻦ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ﺧﺒﺮ داد. "محمد ﮐﺘﺎﺑﭽﯽ" در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر خبرگزاری ﻓﺎرس در ﮐﺎﺷﺎن اظهار داﺷﺖ: طﯽ 21 ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻌﺪاد 108 ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ 953 ﮐﻼس و 133 ﺳﺎﻟﻦ ورزﺷﯽ، ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ، ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ، 136 اطﺎق اداری و 56 آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎ زﯾﺮﺑﻨﺎی 104 ھﺰار 843 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ طﻮر 100 درﺻﺪ ﺗﻮﺳﻂ 31 ﺧﯿّﺮ ﻣﺪرﺳﻪﺳﺎز ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

افزایش 70 درصدی ساخت مدرسه توسط خیرین مدرسه ساز کاشان
گفتگوها

افزایش 70 درصدی ساخت مدرسه توسط خیرین مدرسه ساز کاشان

مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز كاشان از افزایش 70 درصدی ساخت مدرسه توسط خیرین مدرسه ساز این شهرستان نسبت به سال قبل خبرداد. " محمد كتابچی"در گفتگو باخبرنگار ایلنا در كاشان با اعلام این خبر، با اشاره به اینكه درحال حاضر 17 مدرسه بوسیله خیرین مدرسه ساز در این شهرستان با اعتباری بالغ بر 34 میلیارد تومان درحال ساخت است گفت: برای 5 مدسه دیگر با خیرین با اعتباری بالغ بر 12 میلیارد تومان درشرق عقد قرارداد است.