آدرس

کاشان، میدان جهاد، بلوار مادر، خیابان کلیم کاشانی، جنب رستوران فرهنگیان کاشان

روزهای غیرتعطیل از ساعت ۸ الی ۱۴

اساسنامه

اساسنامه خیرین مدرسه ساز کاشان

صفحه 1

فصل اول - کلیات واهداف:

ماده 1: نام :  مجمع خیرین مدرسه ساز است ودر این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار مجمع نامیده می شود .

نوع فعالیت : کلیه فعالیت های این مجمع  غیر سیاسی ، غیر تجاری ، غیر انتفاعی بوده وضمن رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران ، دقیقا" طبق این اساسنامه فعالیت خواهد نمود ضمنا" این مجمع از نوع موسسات مذکر در بند الف ماده 2 آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات وموسسات غیر تجاری مصوب 5 / 5 / 1337 موضوع مواد 584 و585 قانون تجارت تلقی می گردد . 

 

صفحه 2

ماده 3

محل : مرکز اصلی این مجمع استان : اصفهان شهرستان: کاشان   به نشانی : میدان  بلوار راوند خیابان کلیم کاشانی طبقه فوقانی رستوران فرهنگیان واقع است ودر صورت لزوم می تواند پس از موافقت نیروی انتظامی ،در سایر نقاط داخل یا خارج کشور شعبه نمایندگی یا دفتر دایر نماید .

تبصره 1 : موسساتی که از نیروی انتظامی مجوز دریافت می نمایند ، بدون کسب اجازه کتبی حق دریافت مجوز از سایر سازمانهای دیگر را ندارند .

تبصره 2 : منظور از مرجع صدور مجوز ، نیروی انتظامی می باشد .

ماده4

تابعیت:  مجمع تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد وکلیه اعضا آن التزام خودرا به قانون اساسی وجمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند وبه نام مجمع  حق فعالیت سیاسی له یا علیه افراد احزاب وگروه های سیاسی نخواهند داشت .

ماده5

مدت : فعالیت مجمع  از تاریخ تاسیس برای مدت نامحدود می باشد .

ماده6

دارایی اولیه : مجمع اعم از منقول وغیر منقول مبلغ یک میلیون ریال می باشد که توسط هیئت موسس تماما" پرداخت شده ودر اختیار مجمع قرار گرفته است . 

تبصره 1 : موسسان وابستگان طبقات اول ودوم آنان ( موضوع ماده 18 قانون مالیات های مستقیم ) هیئت امناء ومدیران موسسه از انجام هرگونه معامله با موسسه ممنوع می باشند .

تبصره 2 : موسسان یا صاحبان سرمایه موسسه حق هیچ گونه برداشت ویا تخصیص از محل کمک وهدایای دریافتی نقدی وغیر نقدی را ندارند .

محل امضاء هیئت موسس وهیئت امناء